របៀបតម្លើង Source Modmyi មកវិញ (ពេលបាត់)

ត្រូវបង្កើតហ្វាល់មួយឈ្មោះ modmyi.com.list
បើកហ្វាល់នេះមកសរសេរថា៖
deb http://apt.modmyi.com/ stable main
ហើយ Save វាទៅ,
រួចចម្លងហ្វាល់ទៅដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ
=> etc/apt/sources.list
បិទ-បើក ទូរស័ព្ទ នោះនឹងដំណើរការវិញហើយ។
តែត្រូវ Add source ណាមួយថែមសិន, (បញ្ឆោត)

*រឿងចម្លងទៅដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ, ប្រើកម្មវិធីអ្វីក៍ប្រើទៅ៕

ពេលតម្លើងក្ដារចុចខ្មែរ (ថ្មី) ចេញមិនពេញលេញ

LG Optimus L3 E400 Hard Reset

1. Phone Is Turn Off
2. Press And Hold The Home Key + Volume Down Key + Power Key For Over 10 Seconds.
3. When The Screen Show The LG Logo,
4. Release The Power Key.
5. After The Screen Shows The Hard Reset Screen,
6. Release The Other Keys.
7. Leave Your Phone For At Least A Minute While It Performs The Hard Reset,
8. Then Your Phone Will Be Turned On.

Tested 100% work, by Bovor

LG Optimus G Pro F240K, L, S Jelly Bean 4.1.2 [KDZ]

LG Optimus G Pro

F240K = F240K10o_00.kdz
F240L = F240L10t_00.kdz
F240S = F240S10r_00.kdz

ទាញយក iDevice’s Firmware iOS 7.0.2 ;)

Download iOS 7.0.2