របៀប Setup ទ្រនាប់ស៊ីម សម្រាប់ទូរស័ព្ទជាប់កូដ

ទូរស័ព្ទដែលមិនជាប់កូដ
មិនបាច់និយាយទេ ព្រោះថាវា OK ស្រាប់ហើយ (ដាក់ស៊ីមណាក៍បាន)

តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះគឺ ទូរស័ព្ទ iPhone 4s, 5, 5s, 5c
ដែលជាប់កូដនៃក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ ដែលមិនអាចប្រើបាន
មិនទទួលស្គាល់ស៊ីមណាផ្សេងក្រៅពី ស៊ីមរបស់ក្នុងហ៊ុនដើមរបស់វា។

1. ដំបូងយើងត្រូវដឹងសិនថា ទូរស័ព្ទដែលជាប់កូដនេះ
មកពីប្រទេសណា ហើយជាប់កូដក្រុមហ៊ុនអ្វី???
ឧទាហរណ៍ថា វាមកពីអាមេរិក ក្រុមហ៊ុន AT&T
អីចឹងពេលយើងយកស៊ីម Mobitel មួយមកប្រើជាមួយទ្រនាប់ស៊ីម
ពេលញាត់ចូលទូរស័ព្ទភ្លាម វាផុសចេញ Menu អោយយើងរើស
យើងក៍រើសយក US AT&T ពេលនោះអោយយើងចុច OK
ហើយ Restart Phone មួយទៅ នោះនឹងមានសេវាប្រើបានហើយ។
(ចុះបើសិនយើងមិនដឹងថាទូរស័ព្ទមកពីណា ក្រុមហ៊ុនអី???
អីចឹងសូមចូល ដើម្បីឆែកសិន)

2. តែមានពេលខ្លះការឆែក Carrier មិនដំណើរការ
ដូចនេះការរើសស្មានៗ ព្រាវៗ ពិតជាពិបាកបន្តិចហើយ
តែដោយយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លើវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយ
យើងអាចដឹងបានខ្លះៗអំពី ប្រទេសដើមរបស់វា (80%)
ហើយចំណែកក្រុមហ៊ុនដើមវា អាចដឹងបានខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ។
ឧទាហរណ៍ថា៖ Model វាមានកន្ទុយ LL យើងដឹងថាប្រហែល USA
រួចហើយមើល IMEI បើវាចាប់ផ្ដើមដោយ 99xxxxxxxxxx
យើងដឹងថាបើមិន Sprint គឺ Verizon មានតែពីរនេះទេ។

អីចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវា៖
យើងរើសមួយណាសាកសិន បើមិនត្រូវមួយ គឺត្រូវមួយ
ចង់និយាយថា យ៉ាងច្រើនរើសពីរដង ដឹងតាត្រូវមិនខាន
តម្រូវការ គឺត្រូវការតែទ្រនាប់ស៊ីម R-SIM មួយ
និង ស៊ីមកាតស្រុកយើង ចំនួនពីរ
កាលណាដាក់ស៊ីមទីមួយទៅ វាអោយរើស យើងរើសយក Verizon
ហើយ Restart Phone 1 សិន បើបើកមកវិញវាទារអោយ Activate
មានន៏យថា យើងរើសខុស ដូចនេះមិនអាចរើសទៀតបានទេ
លុះត្រាយើងដូរដាក់ស៊ីមទីពីរ ទើបវាអោយរើសម្ដងទៀត
លើកនេះរើស Sprint ម្ដងទៅ ហើយ Restart Phone 1 បើកមកវិញ
បើមានសេវា Ok សម្រេចថារើសត្រូវហើយ ដូចនេះបើចង់ប្រើស៊ីមទីមួយវិញ
ដូរដាក់វាចូលមក វានឹងចេញអោយរើស សារជាថ្មីទៀត
យើងរើសយកអា Sprint ដែលយើងបានរើសមុននេះ ឃើញថាមានសេវានោះណា។

ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៏ទេណា មិនដឹងថាវាត្រូវអាមួយណារវាង Sprint and Verizon

* តែចំណុចសំខាន់ ខ្ញុំចង់និយាយអំពី ស៊ីមត្រូវតែមានពីរ
ដាក់អាទីមួយចូលវាអោយរើសមួយសារ បើរើសខុស
វាលែងអោយរើសហើយហើយ ព្រោះវាស្គាល់ថាស៊ីមនោះជាដៃគូវាហើយ
ដល់យើងដូរដាក់ស៊ីមទិពីរម្ដង វាឃើញស៊ីមថ្មី វាក៏ចេញអោយរើស
ដល់ឧទាហរណ៏ថាយើងរើសខុសទៀត វាក៏លែងអោយរើសទៀតហើយ
ព្រោះវាស្គាល់ថា ស៊ីមទីពីរជាដៃគូវាហើយ ពេលនេះដកស៊ីមទីពិរចេញ
ដាក់អាទីមួយចូលវិញ វាក៏ចេញអោយយើងរើសម្ដងទៀត
ព្រោះវាបានភ្លេចស៊ីមទីមួយ ទៅចាំស៊ីមទីពីរថាជាដៃគូវា
មានន័យថាស៊ីមតែពីរ ដូរចុះដូរឡើង ថ្មីសម្រាប់វារហូត…

* បើវាមកពីប្រទេស និង ក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះ
ដែលក្នុង Menu List វាមិនមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះ
យើងត្រូវរើសយក Other Carrier វានឹងទាមទារអោយវាយកូដ IMSI
ដែលលេខកូដនេះ ខុសគ្នាពីក្រុមហ៊ុនមួយ ទៅក្រុមហ៊ុនមួយ
សូមមើលទីនេះបន្ថែមអំពី IMSI Code (លេខ ៧ខ្ទង់)

www.x-sim.rs/IMSI-List

សូមសំណាងល្អ!

លេខកូដនានារបស់ទូរស័ព្ទម៉ាក SKY

SKY Code

Thanks to Chan Veasna

SKY IM-A870L ROM (BINX)

SKY IM-A870L

Download: IM-A870L_S1235136.BINX

របៀបធ្វើអោយ iOS 7 ទ្រនាប់ស៊ីមអាចឆែកលុយបាន

របៀបធ្វើអោយ iOS 7 ទ្រនាប់ស៊ីមអាចឆែកលុយបាន

ទូរស័ព្ទលោកអ្នកត្រូវតែមាន Cydia
1. ចូល Cydia បន្ថែមប្រភព repo.biteyourapple.net
2. ស្វែងរក និង តម្លើង CommCenter patch for iOS 7
3. តម្លើង iFile
4. ចូលក្នុង iFile >
System > Library > Carrier Bundles > iPhone > Default.bundle >
ចុចលើហ្វាល់ Carrier.plist រើសយកពាក្យ Property List Viewer
អូសចុះក្រោមឃើញពាក្យ SupportsSupplementaryService > ON
5. បន្ទាប់ពីនោះត្រូវ Restart iPhone មួយសិន ទើបដំណើរការ៕

(សូមទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតដោយខ្លួនឯង)
សំណាងល្អ!!!

Fix: Safari,weather,calculator…… crushing when open it

I test it on my device and it work well.

1. Remove Appsync then respring your device
2. Install iFile (if you haven’t already)
3. Open iFile and navigate to /var/mobile/Library/Caches
4. Delete the following 2 files from this folder
“com.apple.LaunchServices-054.csstore”
“com.apple.mobile.installation.plist”
5. Close ifile and then reboot ur device. :)
Note: Wait a couple of mn and then open cydia install appsync back But my device don’t see that file (“com.apple.LaunchServices-054.csstore”) ^^
So i delete only (“com.apple.mobile.installation.plist”).Enjoy !!! ^^Please read instruction carefully because some of our member do it wrong n make their phone brick :)

Original Post: https://www.facebook.com/notes/ios-khmer-users