អក្សរខ្មែរលើ LG SU660 100% CM-10.1 By Len Sothea

បើទូរស័ព្ទលោកអ្នក v 2.3.5លោកអ្នកមិនបាច់បុកទេតែបើ version ផ្សេងត្រូវបុក១សិន(ចំពោះរបៀបបុកសុំមិនសរសេរចូលទេ) គ្រក់យ៉ាងទាញយកទីនេះhttp://www.4shared.com/rar/Pk4WAkcY/LG_SU660_KHMER_FULL_100.html “ពន្លាហ្វាល់ដែលបានទាញយកដាក់លើ destop ១ បើក flashtool បុកជាមួយ firmware v10 kdz ដែលបានទាញយក ២ ដំឡើង unlockroot ដែលទាញបាន ៣ root ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកជាមួយ unlockroot ដែលបានដំឡើងរួច ៤ ដំឡើងAPX DRIVER បិទទូរស័ព្ទចុច volume up and volume down connect usb រ៉ាយឃ្លីកលើម៉ាយកុំព្យូទ័រ->manager->apx driver->ជ្រើសយកapx driver លើ destop ដែលទាញបាន ៥ បើក cwm su660 ->install recovery bat->ម៉ាសីនរីស្តាតចូលrecovery mod ៦ បើកcm10.1 copy power c10.1 […]

KU5900 convert to P970 and install Khmer Unicode

ទាញយកទីនេះhttp://www.4shared.com/rar/BchJj1oE/lg_ku5900_khmer_full.html ១ ពន្លាហ្វាល់ដែលបានទាញ ២ បើកSFT->install Windows Enabler->on ៣ បើក smart flashtool->ROM copy DL->ចុចយក AP bin->ទាញយក firmware(convert ku5900 to p970) ៤ ចូលdownload mod (off phone->volume up and connect usb)->Start ៥ រងចាំរហូតចប់ម៉ាសីនរីស្តាតចូលរីខៅរីម៉ូដដោយស្វ័យប្រវត្ត ៦ copy playstore p970 and rom jellybean p970 and khmerkeybord to memorycard ៧ install zip from sdcard (install rom jellybean and playstore p970) ->factoryreset->reboot ៨ […]

Samsung S5830 តម្លើងហ្វុនខ្មែរដោយប្រើ CM 10.1

Tools និង Firmware ដែលអ្នកត្រូវការ៖ Tool: S5830_Odin_Multi_Downloader Firmware: S5830DDKQ8_S5830ODDKQ7_INU.zip Ops file: Cooper_v1.0.ops Recovery: Recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip CM 10.1: cm-10.1-20130216-UNOFFICIAL-cooper.zip Khmer Unicode: KH Font Jelly Bean.zip ចាប់ផ្តើមធ្វើ៖ – ដាក់ទូរស័ព្ទទៅ Download Mode (Vol DOWN + HOME + POWER) – ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ… Install driver អោយវា (ឬ Install Kies) – បើក Odin ចុចលើ OPS រើសយកហ្វល់ Cooper_v1.0.ops – ដាក់ធិកក្នុង One Package – ចុចលើប៊ូតុង One […]

Xperia NEO(MT15i) ICS Firmware

4.1.B.0.431 / Android 4.0.4 Download: http://www.mediafire.com/?6i2ihiint7tfl79

Metfone MF8604 Hard Reset 100%

– Turn off phone – Home + Vol UP + Power – Vol DOWN or UP to choose your option – Back to confirm your choice